Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců kanceláře zajišťuje našim klientům po celou dobu spolupráce služby na nejvyšší úrovni.

Profesionalita

Považujeme se za profesionálního partnera našich klientů. Poradenství chápeme především jako službu a zájmy klienta stavíme nad vlastní zájem. Pracujeme analyticky a tvůrčím způsobem. Vždy se snažíme doporučit vhodná řešení a opatření.

Před přijetím zakázky seznámíme klienta se všemi okolnostmi, informacemi, riziky a šancemi, důležitými pro úspěšnou realizaci projektu. Nepřijímáme zakázky, které by byly v rozporu s etickým kodexem a právním řádem a které by omezovaly naši nezávislou činnost.

Odpovědnost

Přijímáme pouze takové zakázky, jež jsme schopni kvalifikovaně a efektivně splnit. Při přípravě projektu se snažíme o jeho nastavení tak, aby bylo zajištěno jeho úspěšné dokončení, tj. realizace dle pravidel a maximální vyčerpání přidělené dotace.

Důvěryhodnost

Respektujeme právo na ochranu informací. Informace, které získáváme od klienta v rámci realizace poradenské služby, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou předávány třetí osobě nebo zneužity k prospěchu vlastnímu nebo třetí strany.

Provize

Předem se dohodneme s klientem na odměně a náhradě výdajů tak, aby to bylo rozumné, legální a přiměřené poskytovaným službám a přijímané odpovědnosti.

Smluvní podmínky

Zakázka na rozsáhlejší poradenskou službu (projekt) je vypracována na základě písemné smlouvy, která obsahuje popis jednotlivých fází projektu, metody, časový harmonogram a stanovení dalších povinností. Smlouvy a případné změny smluv jsou předkládány v písemné formě.

Jednotlivé fáze projektu a podmínky honoráře jsou koncipovány takovým způsobem, aby měl klient možnost průběh projektu kontrolovat a projekt v případě potřeby kdykoliv ukončit.