Případová studie EXBIO Praha – projekt Výzkumné a technologické centrum EXBIO

Zajímá Vás, co může dotační projekt přinést Vaší firmě nebo v čem spočívá výhoda spolupráce s profesionální grantovou kanceláří? Přinášíme Vám případovou studii jednoho našeho projektu.

EXBIO Praha logo EXBIO Praha, a.s. je historicky jednou z mála úspěšných biotechnologických firem v ČR s ohledem na ekonomický růst a kontinuální uvádění nových produktů na trh. Společnost působí na celosvětovém trhu s biotechnologickými reagenciemi (monoklonálními protilátkami a rekombinantními proteiny) pro výzkum a vývoj a diagnostiku ve zdravotnictví. Tyto produkty jsou vyvíjeny pro cílené použití v lékařské praxi (diagnostika AIDS, tuberkulózy apod.). Typickými zákazníky jsou vědečtí pracovníci na univerzitních, akademických nebo soukromých výzkumných pracovištích, používající tyto produkty pro svoji vědu, výzkum či vývoj. Dalšími zákazníky jsou firmy používající EXBIO produkty jako základní suroviny pro vlastní výrobky. Diagnostika jsou dodávána do nemocnic a soukromých klinických laboratoří v České republice, ale i v zahraničí.

Uspokojování poptávky po nových výsledcích začalo v průběhu let 2006–2007 narážet na nedostatek výzkumných a vývojových prostor. Bylo potřeba expandovat v nových oborech, a kvalitativně tak zvýšit produktové řady. Prostory neumožňovaly zaměstnat potřebný počet výzkumných pracovníků i zahajovat výzkum a vývoj nových technologií. Společnost musela odmítat pozvání do řady řešitelských kolektivů jak v rámci českých výzkumných programů, tak i v rámci 7. Rámcového programu EU. Reakcí na tuto situaci byla příprava a následné získání podpory na rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity v programu Potenciál (OPPI).

V průběhu realizace projektu „Výzkumné a technologické centrum EXBIO“ se společnosti podařilo v letech 2007–2010 vystavět ve Vestci u Prahy moderní dvoupodlažní budovu, instalovat a zprovoznit unikátní technologie a zařízení zaměřené na vývoj nových hybridomů, metodik a technologií značení imunoglobulinů moderními značkami, vývoj konstruktů rekombinantních proteinů a rekombinantních protilátek a technologií pro vývoj lékových forem monoklonálních protilátek a vývoj diagnostických souprav pro zdravotnictví.

EXBIO Praha Vestec

Celkové náklady projektu dosáhly více než 150 mil. Kč. Celková obdržená dotace představovala 62,8 mil. Kč. Bez dotace by projekt byl realizován, avšak v menším rozsahu a v delším období. Bez podpory by se nepodařilo tak dobře zachytit trendy, a dostat se tak rychle do povědomí špičkových nadnárodních firem a na významné biotechnologické trhy, jakými jsou např. USA.

Nová infrastruktura pro VaV dosud umožnila řešit několik náročných vývojových projektů pro velké nadnárodní firmy (Alere Technologies GmbH, Německo a Blue Ocean Biomedical, Inc., USA). Výsledky těchto projektů jsou výrobky vyvinuté speciálně pro přístroje obou partnerů a EXBIO Praha, a.s. se v obou případech stalo klíčovým dodavatelem reagencií (monoklonálních protilátek).

Za poslední 3 roky díky projektu zařadila společnost do výroby a prodeje více jak 500 zcela nových, nebo inovovaných produktů, čímž se dostala mezi absolutní špičku v tomto oboru. Daří se tak strategie převzít naprostou většinu výzkumu a vývoje nových reagencií – monoklonálních protilátek – pod vlastní kontrolu. Velkou roli v tomto snažení má možnost rozšířené spolupráce se zahraničními výzkumnými organizacemi a podniky, např. v podobě tří projektů 6. a 7. Rámcového programu EU. Významné synergické efekty ve formě zapojení se do společného výzkumu a vývoje, transferu technologií a tvorby strategických partnerství jsou očekávány ve vztahu k projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy (BIOCEV; OP VaVpI), které je budováno v těsném sousedství společnosti.

EXBIO Praha laboratoř

Projekt se výraznou měrou podílí také na ekonomických číslech – podíl obratu z prodeje inovovaných produktů ve vztahu k celkovému obratu za poslední 3 roky činí 40 %, obrat podniku se od roku 2008 zvýšil o 91 %, zisk před zdaněním o 109 % a aktiva o 156 %. EXBIO Praha, a.s. vyváží své výrobky do více než 35 zemí světa. Společnost dále investuje do svého rozvoje, a to jak do výzkumně-vývojových kapacit, tak i do výroby.

Úspěch projektu, který byl mimo jiné zařazen do Strategické zprávy ČR pro Evropskou komisi za rok 2012, byl založen na tom, že vycházel ze skutečných potřeb naší společnosti. Spolupráci s grantovou kanceláří Ing. Jany Konečné jsme navázali ve fázi realizace. Zvláště si ceníme odborných znalostí, dodržování dohodnutých termínů a vstřícnosti při pomoci nad rámec nasmlouvaných úkonů. Domníváme se, že spolupráce velmi pomohla hladkému průběhu projektu, bezproblémovému obdržení a udržení dotace. Společně jsme se proto rozhodli podat další žádosti o dotace, nejen do další výzvy programu Potenciál, ale i do programu Inovace, Marketing a ALFA“ shrnuje Vladimír Viklický, ředitel společnosti.