Představení týmu

Při podpoře vašich projektů Vám pomůže zkušený a sehraný tým odborníků, kteří mají své vize a cíle a řídí se etickým kodexem. Náš přístup je vždy individuální s cílem maximalizace benefitů pro zákazníka.

Ing. Jana Konečná

Po dokončení magisterského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě se zaměřením na program Hospodářská politika a správa, obor Eurospráva v roce 2006 zahájila profesní kariéru na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Sekce podnikání.

V rámci své činnosti se podílela na mnoha zajímavých projektech, zejména však na přípravě a implementaci Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013. Jako gestor programu podpory POTENCIÁL byla zodpovědná za přípravu materiálů, podkladů a výzev. V průběhu celé první a části druhé výzvy předsedala hodnotitelské komisi vybírající projekty vhodné k realizaci za příspěvku ze strukturálních fondů a státního rozpočtu. Zapojena byla i do dalších programů podpory. K náplni její práce patřila rovněž agenda Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb a příprava novelizace zákona o investičních pobídkách.

Od dubna 2009 působí jako soukromý konzultant v oblasti dotačního poradenství pro podnikatele. Zaměřuje se zejména na program OPPI a OP LZZ. Samozřejmostí je profesionální a kompetentní přístup doplněný zkušenostmi z přípravy a řízení dotačních programů, z procesu výběru projektů, z vlastního zpracování žádostí a realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů.

Ing. Radek Konečný

Radek Konečný je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, programu Hospodářská politika a správa, oboru Eurospráva. V letech 2006–2011 pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde se podílel na přípravě a následně realizaci Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013. V rámci svého působení na MPO se podílel na přípravě několika dotačních programů podpory a jejich výzev, účastnil se procesu výběru projektů, zpracovával statistické a další podklady pro rozhodování o dalším směřování jednotlivých programů, účastnil se odborných pracovních skupin atp.

Jako garant programů ICT v podnicích a ICT a strategické služby byl zodpovědný za veškerou agendu týkající se uvedených programů (jako např. příprava a vyhlašování výzev, tvorba souvisejících metodik, komunikace s žadateli o dotaci, vedení týmu pracovníků podílejících se na implementaci programu, sledování naplňování alokace programu, předsedání hodnotitelským komisím, administrativní činnosti jako příprava Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kontrola žádostí o platbu, kontrola výběrových řízení atd.).

Jako konzultant se zaměřuje zejména na Operační program Podnikání a inovace, kde uplatňuje své bohaté zkušenosti a znalosti získané při správě tohoto programu. Rychle a efektivně Vás provede celým procesem od formulace podnikatelského záměru, přes komunikaci s poskytovatelem dotace, až po připsání dotace na Váš účet.